ประสบการณ์ขอเชงเก้นวีซ่าท่องเที่ยวของสถานฑูตกรีซ

August 29, 2016 in กรีซ, ต่างประเทศ

พูดถึงการเตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าสถานทูตกรีซ

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า สามารถขอรับได้ที่สถานทูตฯ หรือ ดาวโหลดได้ที่ http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/thailand-en/visas/application-form.html ซึ่งต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตอบคำถามตามความจริง
1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาวหรือฟ้าอ่อน ขนาด 40X60 ม.ม หรือ 1.6X2.4 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ไม่ตบแต่งภาพเกินจริง
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ หลังวันที่จะเดินทางกลับ 3 เดือนเป็นอย่างต่ำ และมีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า(พร้อมสำเนา 1 ชุด) หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ยื่นด้วย
3. *บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตร ให้ยื่นสูติบัตร ส่วนผู้ที่เดินทางกับคู่สมรส ให้ยื่นใบทะเบียนสมรสเพิ่มด้วย สำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของราชอาณาจักรไทย ให้ยื่นใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่มีอายุอย่างต่ำ 2 ปี, ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศ และวีซ่าอนุญาตให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry visa)(พร้อมสำเนา 1 ชุด)
4. *หลักฐานการทำงาน ฉบับจริง เช่น จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน หลักฐานการชำระภาษีเงินได้ ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้ยื่นสำเนาหนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐานการชำระภาษี (สำเนาที่มีการรับรอง) ถ้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, bank statement, หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน กรณีไปติดต่อธุรกิจ ต้องแสดงหลักฐานการเงินทั้งส่วนตัวและของบริษัท
6. สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบินระบุวันที่เดินทางไปกลับ
7. หลักฐานที่พำนัก เช่น หลักฐานการจองโรงแรม หากพำนักในบ้านคนกรีก ให้ยื่นจดหมายเชิญพำนักตัวจริง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของผู้ที่เชิญ
8. สำเนาประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่มีวงเงินคุ้มครองอย่างต่ำมูลค่าเท่ากับ 30,000 ยูโร และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศสัญญาเชงเก็น
9. วีซ่าประเภทท่องเที่ยวต้องสามารถสำแดงได้ว่ามีเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวมูลค่าเท่ากับ 50 ยูโร ต่อวัน ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก็น
10. กรณีไปประชุม หรือ ติดต่อธุรกิจ หรือ พบปะบุคคลที่เสนอที่พักส่วนตัวให้ ต้องมีจดหมายระบุชื่อ และวันที่เดินทางอย่างถูกต้อง จากหน่วยงาน, บริษัท หรือบุคคลผู้เชิญนั้นๆ กรณีจดหมายเชิญส่วนตัว ต้องได้รับการรับรองลายเซ็นต์จากสถานีตำรวจในท้องที่ และส่งมาที่แผนกกงสุลฯ กรุงเทพฯ ทางโทรสาร หรือ อีเมล์ ก่อนจะมาติดต่อสมัครวีซ่าด้วยตนเอง
12.* ผู้ขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา ให้สมัครวีซ่า และเดินทาง ระบุวันที่อย่างถูกต้องออกโดยเขตท้องที่ตามทะเบียนบ้านของเด็ก แปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำไประทับตรารับรองจากกรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะ
13.*สำหรับนักเรียน ต้องมีจดหมายรับรอง (ฉบับจริง) จากสถานศึกษา
14. *ลูกเรือสัญชาติไทย (Seaman book) หรือ ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานหรือศึกษาต่อในกรีซ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate) ใบตรวจสุขภาพ (Medical Examination Certificate) ออกเป็นภาษาอังกฤษ ระบุว่าปลอดจากโรตติดต่อ และต้องมีสัญญาจ้างงานหรือจดหมายรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาในกรีซด้วย
15. ภรรยาของชาวกรีก จะต้องถือใบแสดงสถานะภาพครอบครัวจากที่ทำการท้องที่ของตนในกรีซ
16. เอกสารเพื่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์กับการเดินทาง
***สถานทูตฯ อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมหรือนัดสัมภาษณ์ตามความจำเป็น ***
***ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการหรือทูตของราชอาณาจักรไทยจำเป็นต้องมีวีซ่า และต้องยื่นจดหมายนำจากกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมกับเอกสารข้อ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9***
*** No. 4*, 5*, 12*, 13*, 14* เอกสารภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีตรารับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ***
*** กระบวนการอนุมัติวีซ่าใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ขอวีซ่าในช่วงเวลานั้น***

เมื่อเอกสารเราพร้อมแล้วเราก็จัดเรียงตามลำดับเลยคะเพื่อเจ้าหน้าจะได้สะดวกและตรวจได้รวดเร็ว ของหญิงเองยื่นเอกสาร 1-9 และ 16 คือแผนท่องเที่ยวตลอดทริปที่เราไปยุโรปเลยคะ

สถานที่ ที่ตั้งสถานฑูตกรีซ : ชั้น 23 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ (สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี) เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 13.00 น.  Tel. 02-667 0090 (สอบถามข้อมูลได้ช่วง 14.00 – 15.00 น.) หน้าลิฟท์อาคารจะให้แลกบัตรแล้วขึ้นไปติดต่อได้คะ หญิงเองไปวันพุธที่ 24 กันยายน 59 ถึงเวลาประมาณ 10:30 ได้คิวเบอร์ที่ 18และ19 เราไปกัน2คนคะ ตอนนั้นกำลังเรียกคิวเบอร์ 2 เองคะ พี่เจ้าหน้าที่บอกเราว่าลงไปรอด้านล่างตึกได้เลยคะเพราะกว่าจะถึงคิวจะนานนะ ไปทานข้าวก่อนก็ได้คะ ดีนะคะที่พี่แนะนำให้เราไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยขึ้นมา แล้วพี่เจ้าหน้าที่จะโทรตามขึ้นมายื่นเอกสารค่ะ

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร : ขอวีซ่าเชงเก้นกรีซ
1. ยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมเล่มพาสปอต
2. ถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งซ้ายขวา
3. นำใบชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าไปจ่ายที่ธนาคารกสิกรไทย ชั้น1 ซึ่งจะเขียนยอดมาให้ 4,680บาทสำหรับ 2 คนนะคะ
4. ยื่นใบโอนเงินให้เจ้าหน้าที่แล้ว ทางสถานทูตก็จะให้ใบนัดวันมารับเล่มกลับค่ะ

ถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งซ้ายขวา

ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นกรีซ

ได้มาแล้วคะ ใบนัดรับวันที่ 31กันยายน 59 ก็ประมาณ 7 วันพอดีคะ

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559

Cucina @ La Toscana อาหารอิตาเลียนและอาหารไทย สวนผึ้ง

August 26, 2016 in ภาคกลาง, รีวิวร้านอาหาร

ร้านอาหาร Cucina @ La Toscana บริการอาหารอิตาเลียนและอาหารไทยรสจัดจ้านที่สวนผึ้ง  เปิดเมนูด้วยของหวานก่อนเลย พุดดิ้งคาราเมลหอมหวาน

ครัวม่อนไข่ สวนผึ้ง ราชบุรี

August 26, 2016 in รีวิวร้านอาหาร

ครัวม่อนไข่ สวนผึ้ง ราชบุรี

กินปูไข่นึ่ง ไข่แน่นๆมันๆเนื้อหวาน@ครัวผู้ใหญ่จอย สมุทรสงคราม

August 26, 2016 in รีวิวร้านอาหาร

วันนี้เรากำลังเดินทางไปพักผ่อนแถวปราณบุรีระหว่างทางหาร้านอาหารทะเลสดๆบรรยากาศดีๆกินเพราะเที่ยงแล้วเราก็เริ่มหิว เพื่อนแนะนำให้กินร้านครัวผู้ใหญ่จอย คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ออกจากถนนใหญ่เข้าซอยไปเรื่อยๆก็จะถึงร้านมีทีจอดรถกยอะพอสมควรเลย มาดูอาหารที่เราสั่งกันวันนี้กันคะว่าจะน่ากินแค่ไหน

ยำชะคราม

มาดูไข่ปูชัดๆซูมๆกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 27/4/2016

Map (แผนที่)

Website (เว็บไซต์) :

สาขา  คลองโคน สมุทรสงคราม

เวลาเปิด-ปิด  9:00 -20.30น.

โทร 085-184-3410, 034-731143

ร้านข้างทางสุวิทย์หัวปลามหาบัณฑิต ถนนวิภาวดี

August 25, 2016 in รีวิวร้านอาหาร

ร้านอาหารข้างทางยามดึก เวลากลางคืนหรือเลิกงานดึก เลิกเรียนดึกแล้วเกิดหิวขึ้นมาต้องหาร้านกินเนี๊ยหาไม่ค่อยจะมีร้านไหนเปิดเกิน4ทุ่มเลย วันนี้ขอนำเสนอ สุวิทย์หัวปลามหาบัณฑิต ถนนวิภาวดี คือขับผ่านหลายครั้งแล้วเห็นรถจอดเยอะขอลองกินซะหน่อย ร้านนี้เปิดเย็นๆถึงเที่ยงคืนโน้นแหนะสบายแล้ว เมนูหัวปลาต้มยำมีทั้งแบบชามและแบบถ้วย ถ้ามากันแค่ 2 คนสั่งแบบถ้วยก็พอแระให้มาชิ้นใหญ่ตู้ม ๆ ๆ น้ำข้น รสชาติกำลังดีเลยคะ ไม่เผ็ดเกินไปหวาน เค็ม เปรี้ยว เผ็ดและมันๆ และหัวปลาชามนี้ได้มา 4 ชิ้นโตๆ แต่รู้สึกว่าบางส่วนมีกลิ่นคาวนิดๆนะคะต้องซดคู่กับน้ำต้มยำกลบกลิ่นไป

เมนูต่อมาที่สั่งแล้วมาเสริฟในจานที่สองก็คือ ผัดผักบุ้งหมูกรอบ รสชาติเค็มไปนิดนึง(อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะบางคนอาจจะชอบรสชาตินี้)แต่ถ้ากินคู่กับข้าวต้มน่าจะกำลังดีเลย ใส่เต้าเจี้ยวผัดมาด้วยใครชอบเต้าเจี้ยวคงต้องแย่งกินแน่ๆคะ

จานต่อมา ข้าวกระเพราะหมู ราคา 40 บาทจานนี้เยอะมากจริงๆแล้วจานเดียวก็อิ่มแล้ว รสชาติเข้มข้นจัดจ้านเช่นกัน อร่อยดีคะแต่จะใส่ใบมะกรูดมาทำไมนิ 555

ไส้ตันทอดกระเทียม ไส้อ่อนคลุกแป้งบางๆแล้วทอดข้างนอกกรอบข้างในยังนุ่มดึ๋งๆในแบบไส้ตันอยู่ กินคู่กับซอสพริก กระเทียมเจียวอร่อยเหาะ ราคา 100 บาท

ปลาช่อนผัดคื่นช่าย ราคา 120 บาท เนื้อปลาหั่นมาเป็นชิ้นๆแต่แอบก้างเยอะมีกางทุกชิ้นเลยไม่ใช่แค่กางเดียวมาเป็นแผงกางเลยคะ คื่นไช่ให้มาหน่อยไปหน่อยอยากกินผักเยอะๆ แต่รสชาติดีเข้มข้นหอมอร่อยกินกับข้าวสวย หรือข้าวต้มนะรสกำลังอร่อย

Uoshin Sushi กินซูชิหน้าล้น

August 20, 2016 in ญี่ปุ่น, รีวิวร้านอาหาร

ร้านซูชิ 30 บาททุกจานที่ Sushi Express(ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต)

August 8, 2016 in รีวิวร้านอาหาร

ร้านซูชิ 30 บาททุกจานที่ Sushi Express(ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต)

ร้านครัวสุพรรณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ

August 3, 2016 in รีวิวร้านอาหาร

ร้านครัวสุพรรณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ ร้านจะอยู่ใกล้ทางเข้าอุทยาน มีอาหารตามสั่ง ส้มตำ ไก่ย่าง ปลาเผา รสชาติอาหารตามสั่งอร่อยถูกปากคะ รสชาตเข้มข้น จัดจ้าน เราสั่งข้าวกระเพราเนื้อ 2 จาน ข้าวผัดพริกแกง 2 จาน ส้มตำไข่เค็มปลากรอบ ไข่เจียว ราคามื้อนี้ 300 บาทคะ

 

Map (แผนที่) 

 

Website (เว็บไซต์) : -

เวลาเปิด-ปิด จันทร์ – อา.: 9:00 – 18:00

โทร -

เขาค้อหน้าฝน 2016

July 27, 2016 in ภาคกลาง

ตื่นเช้ามาเดินสำรวจในไร่ว่ามีอะไรบ้างนิดหน่อยแล้วก็ออกไปหาอาหารเช้ากิน วันนี้เรามีแผนจะเดินทางมุ่งหน้าไปเขาค้อหาที่พักนอนสบายๆดูวิวหน้าที่พักสวยๆ นั่งรถชมวิวข้างทางไปเรื่อยๆนะคะ วันนี้เน้นขับรถสำรวจที่พักซะเยอะ จากจุดที่เราอยู่เดินทางไปประมาณ 3 ชั่วโมงกว่า แต่คาดว่าน่าจะพักกินข้าวกลางวันด้วยน่าจะไปถึง 4ชั่วโมงกว่าเลยทีเดียว ก่อนออกจากจังหวัดชัยภูมิเรามองหาของฝาก น่าจะเป็นหม่ำค่ะ มีหม่ำเนื้อ หม่ำหมู และใส้กรอกอีสาน แวะซื้อตามข้างทางคะไม่ได้ถ่ายรูปไว้เลย

12:00 มาได้ครึ่งทางก็ถึงเวลาข้าวกลางวันเลยหาร้านง่ายๆแวะกินสักนิดสักหน่อย พ่อเปิ้ล2อย่างเลยคะ ข้าวมันไก่ กับ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ถ่ายรูปมาไม่ทันเลย แล้วก็กระเพราหมูสับคนละจาน มื้อนี้ 190 บาทคะ

13:00 จะเริ่มเข้าเขาค้อแล้วก็หาซื้อของสดไปทำอะไรกินนิดหน่อยเย็นนี้ว่าจะทำสุกี้กินที่บ้านพักท่ามกลางขุนเขาไปด้วย แถวหนองไผ่มีโลตัสกับบิ๊กให้แวะซื้อก่อนได้นะคะ พวกหมู ไส้กรอก เบคอน และเครื่องดื่มต่างๆ แล้วเดินทางกันต่อเลย วิวข้างทางก็เป็นแบบนี้เลยตามภาพคะ แม่บอกว่าอยู่สูงใกล้จะถึงเมฆแล้วแม่เสียว

เส้นทางถนนเขาค้อ

เส้นทางถนนเขาค้อ

ตอนที่เราไปถนนช่วงก่อนถึงอ่างเก็บน้ำกำลังเริ่มขยายถนน น่าจะเตรียมต้อนรับการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวแน่ๆ จากถนนเลนเดียวสวนกัน จะกลายเป็น2เลนส์แล้วกว้างขึ้นขับสบายเลยคะ ถนนก็ลาดยางวิ่งชมวิวเพลิน

16:00 แวะดูที่พักที่แรก ฟ้าใสหมอกสวย ราคาวันธรรมดาที่สอบถามกับพนักงานต้อนรับคะ ห้อง 2 คน 1500฿ บ้านสำหรับ 4 คน 2800฿  http://fasaimoksuai.com/

ขับลงไปใกล้อ่างเก็บน้ำอีกนิดจะเจอหลายรีสอร์ทมากเลยคะแวะดูอีกที่ ภูอาบหมอก ห้อง 3 คน 2000฿อยู่ด้านบนไม่ต้องเดินลงไปวิวดีเลยคะชอบหลังนี้ ส่วนบ้านสำหรับ 4 คน 2000฿เป็นไม้ต้องเดินลงบันไดไปอีก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phuaabmhok.com/

17:00 และที่สุดท้าย พ่อและแม่ชอบมากที่สุด ชอบวิวโล่งๆภูเขาเขียวๆ ไม่ค่อยมีรีสอร์ทอยู่กับหนาแน่นแบบบีิเวณอ่างเก็บน้ำที่พักนี้ชื่อว่า คลาสสิกโฮมแอนด์บ้านฟาร์ม ขับขึ้นเนินมาเจอหลังนี้เลี้ยวเข้าไปถามเลยคะ อยู่ติดถนนหลักเลย ราคาวันธรรมดา ห้องนอนสำหรับ 4 ท่าน 1,500฿ และบ้านพักสำหรับ 6 ท่าน 3,000-5,000฿ พ่อแม่คุยกับเจ้าของถูกคอกันมากเลยได้ราคาพิเศษอีกแล้วคะ ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรในภาพได้เลยนะคะ https://www.facebook.com/banfarm94/ หรือ http://www.khaoko.com/ อ่านรีวิวที่พักต่อที่นี่

ที่พักที่หาข้อมูลมาจากที่อ่านมาหาไม่เจอสักที่เลย มองไม่เห็นป้ายหรือไม่ก็ยังไปไม่ถึงเลยคะเก็บลิสรายชื่อไว้ไปครั้งหน้าและกันนะ บายเมือง ณ.เขาค้อ รีสอร์ท วิวทะเลหมอกห้อง 2 คน 2200฿ ห้องแฟมิลี่ 4 คน 4500฿ https://www.facebook.com/byemuang/photos

ที่พักนี้เห็นป้ายแว๊บๆ แฟนขับผ่านเร็วเลยมองไม่ทัน อ่านในอินเตอร์เน็ตมาหน้าหนาวน่ามานอนกางเตนท์มาก tonkho@home (ต้นค้อ)  ห้อง 2 คน 1200฿ ห้องแฟมิลี่ 4 คน 1500฿ จากอโกด้า 

ที่สุดท้ายที่เก็บไว้ในลิสเพราะที่พักน่ารักคะ ลาษิก้า เขาค้อ รีสอร์ท บ้าน2คน (แดง) 2000฿ กางเต้นท์450฿ http://www.lazikakhaoko.com/2015/

จบเรื่องที่พัก 18:00 ก็ถึงเวลาอาหารเย็นคะ ก็สั่งจากที่พักมานิดหน่อย ข้าวกระเพรา แล้วครอบครัวก็ทำสุกี้ที่เตรียมมากินที่ระเบียงบ้านพัก ไม่มีภาพนะคะเพราะหั่นผัก หั่นหมูอยู่เลยไม่ได้ถ่ายมาเลยคะ แต่ฟินคะ กินสุกี้อุ่นๆกับบรรยากาศเย็นๆ พรุ่งนี้เช้าตื่นมาลุ้นหมอกหน้าบ้านกันคะว่าจะมีมามั๊ย

สรุปค่าใช้จ่ายวันที่2
มื้อเช้าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น 125บาท
มื้อกลางวันจันทรโภชนา 190 บาท
มื้อเย็นที่พัก 200 บาท
ที่พักคลาสสิคโฮม 1800 บาท
รวมทั้งหมด 2315 บาท ยังไม่รวมค่าน้ำมันนะจ๊ะจะสรุปตอนท้าย

8:00 ตื่นเช้ามาชมวิวหน้าที่พัก เค้าว่ากันว่า พักเขาค้อ 1 คืนอายุยืน 1 ปี คุณพ่อคุณแม่อายุยืนขึ้นอีก10ปีเลยคะหน้าเด็กลงเลยอย่างเห็นได้ชัด ร่าเริงมาก อิอิ

ถ่ายคู่กับหน้าที่พักนิดนึง

ฝั่งตรงข้ามที่พักก็วิวดีนะ

9:00 ออกเดินทางไปดูหมอกบริเวณอ่างเก็บน้ำกันดีกว่าคะ ขับไปก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้กินอาหารเช้ากันเลย ถึงสี่แยกจะมีร้านอาหารเลยจอดแวะกินก่อน ร้านเจ้จง ก๋วยจั๊บ ต้มเลือดหมู อาหารตามสั่ง อาหารอีสาน ชื่อยาวจริงๆ 555 ครอบครัวเราสั่งเบาๆคะมื้อเช้ากินไม่เยอะ ต้มเลือกหมู 2ถ้วย ข้าวผัด 1 ข้าวเปล่า 1 ราคามื้อนี้ 130 บาท

อิ่มเรียบร้อยก็เดินทางไป อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ เส้นทางขึ้นไปชันประมาณนึงคะแต่ถนนลาดยางดีขึ้นลงคนละทาง ไม่มีรถสวนทางมาชนแน่นอนคะ ปลอดภัย

ระหว่างทางไปนั้นจะมี พิพิธภัณฑ์อาวุธ สามารถเข้าชมได้ค่าเข้าคนละ 20 บาท ด้านในจะมีซาก และอาวุธที่ใช้ในการรบจัดแสดงอยู่ เข้าไปชมกันคะ ที่จริงมีมากกว่าที่ถ่ายมาเพื่อนๆลองเข้าไปดูกันนะคะได้ความรู้เยอะเลย

ออกมาจะมีจุดชมวิว

 

ทริปนี้เที่ยวทุ่งดอกกระเจียวชัยภูมิและเขาค้อหน้าฝน

July 27, 2016 in ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เข้าสู่เดือนกรกฎาคมหน้าฝนแล้ว หลายๆคนคงมองหาที่เที่ยวว่าที่ไหนดี ไปทะเลถ้าเจอฝนก็คงหมดสนุก หรือจะไปเล่นน้ำตกน้ำเยอะเย็นชุ่มฉ่ำก็น่าสนใจไม่น้อย ตัวเลือกอีกที่ก็คือเที่ยวภูเขา และช่วงนี้มีเทศกาลทุ่งดอกกระเจียวบาน แต่ก็อยากไปดูทะเลหมอก เลยตัดสินใจไปทั้ง2อย่างในทริปนี้เลย ครั้งนี้ชวนพ่อกับแม่ไปนั่งรถเล่นชมวิว สูดโอโซนด้วย ฉะนั้นทริปนี้จะต้องหาที่เที่ยวที่สะดวกสบายหน่อย เดินเยอะๆไม่ค่อยไหวเพราะอายุเยอะแล้ว ในทริปนี้อาจไม่ค่อยลุยๆ เท่าไหร่นะคะ จะเป็นแนวชิลๆกินบรรยากาศซะส่วนใหญ่ เริ่มออกเดินทางวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม ทั้งหมด 3 วัน 2 คืน

แผนการท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน

วันแรก – เดินทางจากกทม.ไปอุทยานแห่งชาติป่าหินงามประมาณ 4 ชม. น่าจะไปถึงทุกดอกกระเจียวบ่าย เดินเล่นผาสุดแผ่นดิน และป่าหินงาม หาที่พักนอนสัก1คืน
วันที่สอง – ตื่นมาดูทะเลหมอกที่ทุ่งดอกกระเจียว สายๆขับรถเข้ามุ่งหน้าขึ้นไปเขาค้อ หาที่พักสวยๆนอนดูหมอก 1 คืน
วันที่สาม – ตื่นมาชมทะเลหมอกหน้าที่พัก และจุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ ผ่านจุดชมวิวทะเลหมอกหน้าพิพิธภัณฑ์อาวุธ อนุสรณ์ผู้เสียสละ วัดผาซ่อนแก้ว ร้านกาแฟพีโน่ กลับกทม.

9:00 เริ่มต้นเดินทางออกจากกทม. แวะกินข้าวเส้นอยุธยาร้าน ข้าวแกงบ้านสวน ก่อนเดินทางต่อยาวๆ วิ่งเส้นชัยบาดาล ทองฟ้าแจ่มใสมีเมฆก้อนใหญ่เยอะเลย ไม่นานก็เขาเขตจังหวัดชัยภูมิ มีป้ายจังหวัดต้อนรับเราแล้ว

13:30 ขับมาตามป้ายไปอุทยานป่าหินงามมาเรื่อยๆ ก่อนเข้าอุทยานก็เจอป้ายต้อนรับ เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2559 บริเวณทางเข้านั้นจะมีจัดสวนดอกกระเจียวไว้ให้นักท่องเที่ยวชม มีที่จอดรถหลังป้ายนะคะ เราก็เข้าไปจอดแล้วลงมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนที่จะเข้าอุทยาน

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2559

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2559

 

14:00 ขับดูที่พักสำหรับคืนนี้ เราขับรถไล่ดูตั้งแต่ทางเข้า ไปจนถึงใกล้อุทยานนะคะ

เส้นทาง@LOVE รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทที่น่ารัก บรรยากาศดีมากเลยคะ วิวบนชั้น2ของบ้านพักดีมากกว้างโล่งสบายตา และต้อนรับน้องหมาด้วยนะคะ ขนาดว่าเราไปวันธรรมดาห้องพักเกือบเต็มว่างแค่ 1 ห้องเท่านั้น เรามากัน 4 คนเลยต้องขอคิดดูก่อนว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีเพราะห้องไม่สามารถเสริมเตียงให้นอน4คนได้อะ ราคาห้อง 2 คน 1400฿ เต้นท์ 600฿  https://www.facebook.com/sentang.atloveresort

บ้านไร่อิงดอย มีบ้านพักและห้องพักหลายแบบหลายห้องให้เลือกตามความต้องการที่หลากหลาย เป็นรีสอร์ทที่เน้นไปทางสีสันสีชมพู สาวๆอาจจะชอบนะคะที่นี่ ราคาเริ่มต้นที่ห้องละ 1600฿http://www.baanraiingdoi.net/

ไร่ภูแสง ห้อง 2 คน 1000฿ ห้องใหญ่ 1500฿ บ้านพักหลังใหม่่ สะอาด ห้องกว้าง คุณป้าใจดี ติดต่อที่พัก http://www.baankrajeaw.com/raiphusang54.htm หรือจองผ่าน Agoda ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะ อ่านรีวิวที่พักไร่ภูแสง

หลังจากที่ขับดูที่พัก ก็ตกลงเลือกที่พักได้เรียบร้อยในราคาที่ลดพิเศษให้ครอบครัวเราอิอิ^^

15:00 ก่อนเข้าอุทยานไม่กี่ร้อยเมตรจะมีร้านอาหารและที่พักใกล้ๆอุทยานมากมาย เราแวะกินร้านครัวสุพรรณ อาหารตามสั่ง ส้มตำ ไก่ย่าง  รสชาติอาหารตามสั่งอร่อยถูกปากคะ รสชาตเข้มข้น จัดจ้าน เราสั่งข้าวกระเพราเนื้อ 2 จาน ข้าวผัดพริกแกง 2 จาน ส้มตำไข่เค็มปลากรอบ ไข่เจียว ราคามื้อนี้ 300 บาทคะ

กินอิ่มแล้วลุยคะ เข้าอุทยานกัน ก่อนอื่นศึกษาเส้นทางในอุทยานก่อนคะว่ามีที่เที่ยวอะไรบ้าง ลานหิน เช่น หินรูปทรงจานเรดาร์ หินรูปทรงถ้วยฟุตบอล, ผาสุดแผ่นดิน จุดชมทุ่งดอกกระเจียว1, 2, 3 เดี๋ยวเราจะไปทุกจุดก่อนพระอาทิตย์ตกกันคะ

แผนที่ภายในอุทยานป่าหินงาม

16:00 ผ่านด่านค่าธรรมเนียมก่อนเข้านะคะเด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไปเข้าฟรีนะคะ ทริปนี้มี 1 คนที่เข้าฟรีนะ อุทยานปิด 6 โมงเย็นนะคะ

ด่านต่อมาช่วงเทศกาลทางอุทยานไม่อนุญาติให้นำรถขับขึ้นไปเองนะคะ เราจะต้องซื้อตั๋วรถซาฟารีนั่งขึ้นไปยังจุดต่างๆภายในอุทยานคนละ 30 บาทแล้วเดินไปตามช่องทางที่จัดให้เลยคะ เจ้าหน้าที่บอกว่ามีรถวิ่งบริการตั้งแต่ 6:00 – 18:00 ใครจะชมทะเลหมอกเช้าๆสามารถมาได้นะ แต่ไม่ได้มาตอนเช้าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่ามีจริงหรือป่าว

จุดแรกที่รถมาส่งคือ ผาสุดแผ่นดิน ณ จุดนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย ( 846 เมตร ) เกิดจากการดันตัวของแผ่นดินภาคกลาง ( ฉานไทย ) ซุกเข้าใต้แผ่นดินภาคอีสาน ( อินโด-ไชน่า ) ทำให้เกิดขอบยกสูงขึ้น แบ่งระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานจึงเรียกบริเวณนี้ว่า สุดแผ่นดินอีสาน-กลาง-เหนือ อากาศเย็นสบายกำลังดีเลยคะ ไม่มีแดด นั่งชมวิวป่าเขียวๆมุมสูงแบบนี้สดชื่นจริงๆเลยคะ ซูดโอนโซนลึกๆแล้วไปเที่ยวจุดต่อไปกันคะ

จากจุดนี้สามารถเดินตามแผนที่ไปยังทุ่งดอกกระเจียวจุดที่ 1 ต่อได้เลยเส้นทาง 350 เมตร แต่ทริปนี้ให้ผู้สูงอายุเดินมากๆเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินไปนั่งรถไปจุดต่อไปกันดีกว่าคะ นั่งรถลงมา สะพานเดินชมทุ่งดอกกระเจียว เดินเล่นไม่กี่เมตรก็เจอแล้วแล้วพ่อแม่ก็เดินกลับตามระเบียบ

นั่งรถไปยังจุดต่อไปรถไปจอดที่ ลานหินหน่อ แต่ไม่ลงค่ะเพราะเวลาใกล้จะ 6 โมงเย็นแล้วขอไปลงยังจุดไฮไลท์อีกจุดดีกว่า แล้วท่าทางฝนใกล้จะมาแล้ว

ลานหินหน่อ

ลานหินหน่อ

จุดต่อมาที่รถไปจอดคือ ลานหินงาม  เป็นบริเวณที่มีโขดหินใหญ่รูปร่างแปลก ๆ เช่น ตะปู  เรด้าร์  แม่ไก่ ถ้วยฟุตบอล หรือปราสาทหิน กระจายอยู่เต็มไปหมดในเนื้อที่กว่า 10ไร่ เกิดจากการกัดเซาะของเนื้อดินและหินเป็นลักษณะแตกต่างกัน

ลานหินงาม

ลานหินงาม

18:30 เดินเที่ยวจนพอใจแล้วคะ แต่หาหินราชสีห์ กับ ช้างเอราวัณ ไม่เจอเลยคะ ไม่รู้เราไม่ค่อยมีจินตนาการ หรือว่าเราหลงทางก้ไม่รู้ ออกจากอุทยานไปหาร้านอาหารกินมื้อเย็นกันดีกว่า เราเลือกกินร้านที่ไม่ไกลจากอุทยานและที่พักมากเพราะทางเริ่มมืดแล้ว เลือกร้าน ครัวไทยอีสาน เพราะร้านค่อนข้างใหญ่ จัดร้านสว่าง โต๊ะน่านั่งดีคะ แถวนั้นไม่ค่อยมีร้านเปิดเยอะเท่าไรคงเป็นเพราะเป็นวันธรรมดา สั่งอาหาร ปลานิลเผา ต้มแซ่บกระดูกหมู ผัดคะน้าน้ำมันหอย ข้าวผัดหมู ข้าวต้มหมูสับ ราคาทั้งหมด 445 บาท อ่านรีวิวร้านอาหารที่นี่

กินเสร็จแล้วก็กลับเข้าที่พัก เตรียมเที่ยวต่อวันพรุ่งนี้ วันนี้ขอลาไปก่อนฝันดีนะคะจุ๊ฟๆ

สรุปค่าใช้จ่ายวันแรก
ค่าธรรมเนียมอุทยานป่าหินงามคนละ 40บาทจำนวน 3 คน 120 บาท
รถนำเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวคนละ 30 บาทจำนวน 4 คน 120 บาท
มื้อกลางวันครัวสุพรรณ 300 บาท
มื้อเย็นครัวไทยอีสาน 445 บาท
ที่พักไร่ภูแสง 1200 บาท
รวมทั้งหมด 2,185 บาท ยังไม่รวมค่าน้ำมันนะจ๊ะเอาไว้รวมวันสุดท้าย