ประสบการณ์ขอวีซ่าเชงเก้นท่องเที่ยว สถานฑูตเยอรมัน เดือนธันวาคม

อ่านบทความเรื่อง ประสบการณ์ขอวีซ่าเชงเก้นท่องเที่ยว สถานฑูตเยอรมัน เดือนธันวาคม

http://tour.joaw-ying.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7-%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%91%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1/

เผยแพร่ – October 31, 2015 ในหมวด ต่างประเทศ, เยอรมัน

   วันนี้หญิงจะมาเล่าถึงประสบการณ์ขอวีซ่าเชงเก้นท่องเที่ยว ที่สถานฑูตเยอรมัน ก่อนที่เราจะไปขอวีซ่าเราต้องวางแผนการท่องเที่ยวในยุโรปของเราก่อนว่าจะไปประเทศอะไรบ้าง ลงที่สนามบินไหนก่อน แต่ละประเทศจะเที่ยวและพักอยู่ในประเทศนั้นๆกี่วัน พอเรารู้ว่าประเทศไหนที่เราอยู่นานที่สุดก็ต้องไปขอที่สถานฑูตประเทศนั้น หรือเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเก้นที่เพื่อนๆจะเดินทางเข้าไปนะคะ

   ในครั้งนี้มีแผนการท่องเทียว 3 ประเทศ เยอรมัน สวิส อิตาลี และอยู่ในประเทศเยอรมันนานที่สุดและเป็นประเทศแรกที่ลงสู่ยุโรป เราเลยไปขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานฑูตเยอรมันกันคะ ครั้งนี้จะเดินทางไปช่วงเดือนธันวาคมคะ เลยมาขอในช่วงปลายๆเดือนตุลาคม เพราะช่วงเดือนพฤศจิกายนจะยุ่งๆอาจไม่สะดวกมาขอวีซ่าจึงมาเดือนนี้เลย ก่อนอื่นการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวต่อสถานทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ เพื่อนๆ ต้องนัดหมาย โดยโทรศัพท์นัดหมายวันเวลากับ

ศูนย์บริการข้อมูลเทเลอินโฟ มีเดีย ที่หมายเลข 1900 222 343 (ค่าบริการนาทีละ 9 บาท)
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. โทรได้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น
เลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ศูนย์บริการข้อมูลจะขอชื่อ-นามสกุลและหมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน
ปัจจุบันสามารถนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าทางออนไลน์ได้แล้วนะคะ

เริ่มจากการกรอกข้อมูล https://videx.diplo.de ในระบบนี้ แล้วพิมพ์เป็นเอกสารออกมา และเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าสถานทูตเยอรมันดังนี้คะ
1. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ โปรดตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางของท่าน
- มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
- เป็นเล่มที่ออกมานานไม่เกิน 10 ปี
- ยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือนนับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน
2. หนังสือเดินทางเล่มเก่า
3. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
4. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน
5. ลงนามรับทราบข้อกำหนดตามกฎหมายการพำนักมาตรา 54 ข้อ 6 และมาตรา 55
6. หลักฐานยืนยันการจองที่พัก/เที่ยวบิน
7. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินความคุ้มครองไม่ตํ่ากว่า 30,000.- เหรียญยูโร
8. หลักฐานการเงินสำหรับการเดินทางและการพำนัก (ได้แก่ หนังสือรับรองจากธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้าย)
9. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศและแสดงถึงภาระผูกพันหรือ ความสัมพันธ์ของท่านในประเทศไทย เช่น: ใบสำคัญการสมรส สูติบัตรของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองการทำงาน และหนังสืออนุญาตให้ลาพักร้อน (ที่ระบุ ตำแหน่ง จำนวนปี การทำงานและเงินเดือน) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (กรณีประกอบ อาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ) หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันศึกษา สมุดบัญชีแสดงการ เคลื่อนไหวบัญชีในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าบ้าน

เวลาเปิดทำการของสถานทูต: จันทร์ –ศุกร์ ระหว่าง 8.30 –11.30 น. สถานทูตจะปิดทำการในวันหยุดตามประเพณีของไทยและเยอรมัน

ที่อยู่ เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

การเดินทาง สะดวกสุดสำหรับหญิงคิดว่าไปรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คะ ลงสถานีลุมพินี ทางออก 2 เดินไปอีกไม่ไกลคะ ดีกว่าหาที่จอดรถ

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

1. ทางเข้าจะมีเจ้าหน้าตรวจกระเป๋า และให้ปิดเครื่องมือสื่อสาร และให้ฝากของอุปกรณ์ต่างๆที่ห้ามนำเข้า เช่น มือถือ, กล้องถ่ายรูปและอื่นๆ ไม่ให้ติดตัวเข้าไปด้านใน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของเหล่านั้น

2. แจ้งรหัสคิวยื่นวีซ่าให้เจ้าหน้าที่พร้อมเวลานัดหมาย เจ้าหน้าที่จะส่งกระดาษเล็กพร้อมบอกให้เราไปรอที่เคาท์เตอร์หมายเลขอะไร

3. ยื่นกระดาษเล็กกับเจ้าหน้าที่เคาท์เตอร์ที่ได้รับแล้วนั่งรอเรียกคิวคะ ระหว่างรอก็ตรวจเชคจัดเรียงเอกสารตามป้ายในสถานทูตจะสะดวกในการตรวจสอบคะ

4. ถึงคิวเรียกยื่นเอกสารและยืนสัมภาษณ์ตรงเคาน์เตอร์ เป็นคำถามทั่วๆไปคะ ไปกี่คน, เคยได้วีซ่าเชงเก้นมั๊ย, เที่ยวประเทศไหนบ้าง, แต่ละประเทศกี่วัน, นอนที่เยอรมันกี่คืน, นอนโรงแรมหรือคะ, ขับรถหรือเดินทางอย่างไร, ทำงานที่ไหน ทำอะไรอยู่, คำถามเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบิน, ไปครั้งนี้ไปทำอะไร

5. เมื่อสัมภาษณ์ ตรวจเอกสารเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะถามว่าให้ส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์หรือมารับด้วยตนเองที่สถานทูต และจะแจ้งวันที่รับให้ทราบ และเดินไปจ่ายค่าธรรมเนียมที่อีกช่องคะ

6. ชำระค่าธรรมเนียมคนละ 2,400 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 58) จากนั้นเจ้าหน้าที่จะยื่นกระดาษคล้ายใบเสร็จและวันนัดรับหนังสือเดินทางให้เราคะ

   ไม่ยุ่งยากและไม่น่ากลัวอย่างที่ใครหลายๆคนเข้าใจกันใช่มั๊ยคะ ก่อนกลับอย่าลืมเอาของที่ฝากไว้คืนนะคะ ไม่ใช่ว่าดีใจจนรีบออกไป อิอิ จากนั้นนับวันรอ จัดกระเป๋ารอ หรือตรวจเชคสภาพอากาศก่อนเดินทาง ประมาณ 1 อาทิตย์ก็ได้เล่มเรียบร้อยคะ แล้วเดินทางได้เลยค่าาาาาาาาา